විශම..!!!!

කාෂ්ටක සරතැස
නිවාලන මදනල
හමා ආයේ
කළල් දියට ඉහළිණි

එහි
පස් පියුම් නොපිපේ..
සැල්වීනියා පාවේ..

3 අදහස්:

මින්දද said...

අමුතු හැඟීමක් දැනෙනවා...

හොඳ හුස්මක් අරන් මහන්සිය නිවා ගන්නවද... ගඳ හින්දා නහය වහ ගන්නවද..

වෙනස් නිර්මානයක්...

Anonymous said...

නයා මේක නම් අමුතුම කවියක්..
මම පුංචි දෙයක් කියන්න තරහ වෙන්නෙ නැද්ද?
(මම හිතන්නෙ මුල පේලියෙ 'සරතැස' කියල..)

Chejana

Naya said...

@Chejana:ඔව් ඔබ හරි.කලබලේට මම වැරද්ද දක්කේ නැහැ.ස්තූතියි පෙන්වාදුන්නට.

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails